Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej przez administratora danych osobowych – eMediator.pl spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Dunikowskiego 10, KRS 0000476840, NIP 6312650633, kapitał zakładowy 50.000 zł (dalej jako ADO) celem przeprowadzenia bezpłatnej analizy finansowej,świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego, w tym ubezpieczeniowego oraz marketingu produktów i usług własnych. Wyrażam również zgodę na udostępnianie ww. danych podmiotom należącym do grupy kapitałowej ADO oraz jego partnerom handlowym w celu marketingu produktów lub usług tych partnerów.Podmioty te wskazane są na stronie głównej niniejszego serwisu. Jestem świadomy, iż na tej podstawie ADO lub ww. wskazane podmioty będą mogły skontaktować się ze mną w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, uzupełnienia ww. danych i/lub zaproponowania określonych produktów lub usług, jak również zaproponowania przekazania moich danych podmiotom trzecim. Przyjmuję do wiadomości, iż przekazane dane będą służyły do tworzenia baz danych ADO i w tym zakresie mogą być udostępniane podmiotom trzecim współpracującym z ADO. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również po wygaśnięciu umowy lub w razie niezawarcia umowy z ADO w celu informowania mnie o usługach i produktach oferowanych przez ADO, podmioty z grupy kapitałowej ADO oraz podmioty współpracujące, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania moich danych. Oświadczam, że jestem świadoma/y praw przysługujących mi na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm., dalej jako UODO), poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz poinformowano mnie o prawie wglądu do danych, prawie ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie żądania ich usunięcia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oznacza również potwierdzenie zapoznania się z treścią Polityki prywatności i akceptację jej treści. Podstawą prawną przetwarzania, przez ADO danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 UODO. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.